Κολποσκόπιο του οίκου
ECLERIS,το οποίο
διατίθεται είτε
με σπαστό βραχίονα
(C100F), είτε με ευθύ
βραχίονα (C100).
Διαθέτει εξαιρετικά
οπτικά και LED φωτισμό.