Ηοlter ρυθμού CUSTO
GUARD του γερμανικού
οίκου Custo Med με
δυνατότητα μέτρησης
του καρδιακού ρυθμού
για χρονική περίοδο
μέχρι και δεκαπέντε
(15) ημέρες. Έχει ως
καινοτομία την
δυνατότητα τοποθέτησής
του με τρεις διαφορετικούς
τρόπους. Μέσω καλωδίων,
μέσω εύκαμπτης ζώνης
ηλεκτροδίων καθώς και
μέσω ειδικών αυτοκόλλητων
pads.