Συνδυαστικό holter
CUSTO ABPM του
γερμανικού οίκου
Custo Med με δυνατότητα
ταυτόχρονης μέτρησης
της αρτηριακής πίεσης
και του καρδιακού ρυθμού,
για χρονική περίοδο
μέχρι και σαράντα
οκτώ (48) ώρες.