Το Holter ρυθμού
CUSTO WATCH,
του γερμανικού οίκου
CUSTO MED έχει δυνατότητα
24ώρης, 48ώρης
και 72ωρης καταγραφής.
Διαθέτει μια μοναδική
καινοτομία αφού το recorder
του έχει την μορφή ρολογιού.
Eπίσης διαθέτει άλλη μια
καινοτομία αφού υπάρχει
η δυνατότητα τποθέτησης
των απαγωγών και μέσω ζώνης.